Opbouw van de cijfers

Bij het opstellen van het financiële verslag wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de activiteiten en resultaten van NLW. Dit betekent dat de resultaten van onderstaande rechtspersonen zijn samengevoegd:

  • NLW Groep NV
  • Stichting Overige Activiteiten Werkvoorziening
  • Stichting Arkant Dienstverbanden

De samengevoegde en/of gecombineerde cijfers zijn gebaseerd op de afzonderlijke jaarrekeningen van deze rechtspersonen voor het jaar 2022. Deze jaarrekeningen zijn gecontroleerd door ETL Assurance.

Terugblik resultaten

In 2022 heeft NLW Groep NV een omzet behaald van €7.572.000. Dit is 0,25% minder dan vorig jaar, als gevolg van een iets lagere productiviteit per medewerker. 

De transitiekosten in 2022 waren €243.000, deze zijn vergoed door de gemeentes waarmee we samenwerken. Dit bedrag is opgenomen als extra inkomsten. Hierdoor hadden we uiteindelijk een negatief resultaat van €133.000. Dit is inclusief de bijdrage van de aangesloten gemeenten voor de uitvoering van de Wsw. Deze bedroeg €1.061.000 en is ook als extra inkomsten is opgenomen. 

Op voorhand was er rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 2.496.000. Het tekort op de uitvoering van de Wsw is in 2022 € 973.000 lager dan verwacht. Dit komt voornamelijk door extra bijdragen die we hebben ontvangen vanwege Covid-19 in de jaren 2021 en 2022

Financiële positie

Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot financieel beheer zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Ook in 2022 hebben we voldaan aan de voorwaarden die in dit statuut zijn opgenomen.

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De verhouding laat zien of je op de lange termijn je schulden kan voldoen. De solvabiliteit van NLW is hetzelfde gebleven: het was eind 2021 19% en is dat eind 2022 nog steeds. 

Vanwege de huidige situatie van NLW is er afgesproken met de drie gemeenten dat er een minimum Eigen Vermogen van € 1.000.000 gehandhaafd wordt. Als er tekorten zijn die dit minimum zouden aantasten, zullen de gemeenten deze financieren. Het voorstel aan de aandeelhouders is om de jaarrekeningen goed te keuren en het negatieve resultaat over 2022 te compenseren met het Eigen Vermogen. Hierdoor bedraagt het totale Eigen Vermogen aan het einde van 2022 € 1.403.000.

Algemeen bezoldigingsbeleid

Bezoldiging is de beloning voor het verrichten van werkzaamheden. Het beleid kan bestaan uit meerdere onderdelen. Het algemene beleid voor de salarisbetaling van de directie sluit aan bij het beleid voor de gewone medewerkers van NLW. Het salaris van de directeur, die volgens de statuten is benoemd, wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Jaarrekening

Geconsolideerde balans NLW Groep NV per 31 december 2022

Balans vóór winstbestemming conform jaarstukken NLW Groep NV

Bedragen x € 1.000,-

31 december 2022

31 december 2021

ACTIVA

 

 

Vaste activa

 

 

Materiële vaste activa

2.154

2.283

 

2.154

2.283

Vlottende activa

 

 

Voorraden

659

660

Vorderingen en overlopende activa

3.439

3.571

Liquide middelen

1.208

1.782

 

5.306

6.012

Totaal activa

7.460

8.295

 

 

 

PASSIVA

 

 

Eigen vermogen

 

 

Groepsvermogen

1.403

1.536

Voorzieningen

83

108

Langlopende schulden

341

398

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

5.633

6.253

Totaal passiva

7.460

8.295

Geconsolideerde resultatenrekening NLW Groep NV over 2022

Bedragen x € 1.000,-

Jaar 2022

Jaar 2021

BATEN

 

 

Bruto-marge

 

 

Netto-omzet

7.572

7.591

Kosten van grond- en hulpstoffen

1.399

1.360

 

6.173

6.231

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

Wsw subsidie 

19.717

19.717

Gemeentelijke bijdrage

434

434

Overige baten

3.780

3.780

 

23.931

23.930

Totaal bedrijfsopbrengsten

30.104

30.161

 

 

 

LASTEN

 

 

Bedrijfs- en financieringslasten

 

 

Lonen, salarissen en sociale lasten

27.378

28.132

Afschrijvingskosten

237

224

Overige bedrijfskosten

2.598

2.456

 

30.213

30.811

 

 

 

Bedrijfsresultaat

-109

-650

Rentebaten en -lasten

-24

-59

 

 

 

Resultaat voor belasting

-133

-709

Belasting over resultaat

0

0

 

 

 

Resultaat na belasting

-133

-709

 

0

0

 

 

 

Totaalresultaat

-133

-709

Geconsolideerd kasstroomoverzicht NLW Groep NV over 2022

Bedragen x € 1.000,-

Jaar 2022

Jaar 2021

Beginsaldo liquide middelen

1.781

635

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

Bedrijfsresultaat

-109

-650

Afschrijvingen

237

223

Mutatie Eigen Vermogen

0

0

 

 

 

Mutaties werkkapitaal (excl. liquide middelen)

 

 

Voorraden

1

-140

Vorderingen

133

1.287

Kortlopende schulden

-620

843

Mutaties reserves/voorzieningen

-25

-35

Totale kasstroom operationele activiteiten

-383

1.528

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

Investeringen materiële vaste activa

-142

-316

Desinvesteringen materiële vaste activa

34

50

Desinvesteringen financiële vaste activa

0

0

Totale kasstroom investeringsactiviteiten

-108

-266

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Mutatie langlopende schulden

-57

-57

Betaalde interest

-24

-59

Totale kasstroom financieringsactiviteiten

-81

-116

 

 

 

Totale mutatie liquide middelen

-572

1.146

 

 

 

Eindsaldo liquide middelen

1.209

1.781

Goedkeurende verklaring is in concept beschikbaar en zal in september worden gefinaliseerd.