Arbeidsontwikkeling

Arbeidsontwikkeling, een team in beweging

Bij duurzame inzetbaarheid draait het om de medewerker en het creëren van een omgeving waarin de medewerker zich kan ontwikkelen en naar vermogen kan presteren. Het team speelt hierin een belangrijke rol. In 2023 heeft NLW zijn dienstverlening aangescherpt, waarbij een team van specialisten de medewerkers meeneemt in hun arbeidsontwikkeling.  

Allereerst kan het team zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van ergonomische werkplekken, het beheersen van werkdruk en stress, en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Daarnaast bieden we medewerkers trainingen (leerwerkplekken), opleidingen (learning on the job) en coaching (ondersteuning door werkcoaches en teamleiders) aan. Verder kan het team ondersteunen door flexibel mee te bewegen in de manier waarop het werk wordt georganiseerd en uitgevoerd. Denk hierbij aan jobcarving (het splitsen van functies in taken), competentiegerichte leerwerkplekken en variatie in werkaanbod. Het team kan ook testen inzetten om beter te kunnen inspelen op persoonlijke ontwikkeling. 

Ten slotte is het belangrijk dat onze specialisten openstaan voor feedback en communicatie. Door regelmatig te evalueren en te bespreken wat goed gaat en wat beter kan, kunnen knelpunten op tijd worden aangepakt en kunnen oplossingen worden gevonden die voor alle partijen werken. Duurzame inzetbaarheid is bij NLW een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als het team. Door samen te werken aan een gezonde, veilige en ontwikkelingsgerichte werkomgeving, kan iedereen naar vermogen presteren en zichzelf blijven ontwikkelen. 

Certificaten ‘Begeleider praktijkleren’

Teamleiders en werkcoaches ontvangen het certificaat 'Begeleider Praktijkleren'

In het arbeidsontwikkelingsproces van werkzoekenden spelen praktijkopleiders een cruciale rol. Daarom is er een nationale standaard opgezet voor methodische arbeidsontwikkeling en kwaliteitsborging, die van toepassing is op zowel interne leerwerkplekken bij sociale ontwikkelingsbedrijven als op leerwerkplekken bij werkgevers. Sociale ontwikkelingsbedrijven, werkgevers en praktijkopleiders streven ernaar dat de kwaliteit van methodische arbeidsontwikkeling erkend en meetbaar is.

Een aantal van onze teamleiders en werkcoaches hebben het certificaat behaald. Anne-Marie Peeters, teamleider arbeidsontwikkeling, feliciteerde de cursisten met hun uitstekende resultaten. De training, verzorgd door PTC Werkstap, bood de gelegenheid om praktijkervaring uit te wisselen en iedereen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van didactiek. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer hoe de kennismakingsperiode voor te bereiden en de beginsituatie vast te stellen, hoe leeractiviteiten te plannen, hoe (nieuwe) medewerkers methodisch te begeleiden, hoe de voortgang te beoordelen, analyseren en vast te leggen en hoe de begeleidingsperiode te evalueren, te reflecteren en uiteindelijk af te sluiten.

Met deze certificaten kunnen we bij NLW onze medewerkers nog effectiever begeleiden in hun arbeidsontwikkelingsproces.

Verzuim

Verzuim
De verzuimtrend bij NLW Groep komt overeen met de landelijke SBCM-cijfers. Desondanks werken we aan verbeteringen in onze aanpak van verzuim. Hier zijn enkele punten waarop we ons komend jaar willen concentreren:

Ziekteverzuim speerpunt binnen HR
Binnen HR wordt het ziekteverzuim opgenomen in de KPI-lijst. Elke maand wordt deze gerapporteerd en op basis van een afgestemde norm (gebaseerd op SBCM gemiddeldes en seizoensinvloeden) worden actiepunten gedefinieerd op het moment dat er afwijkingen worden geconstateerd.

Caseload overleg met teamleiders
Vooruitlopend op mogelijke afwijkingen neemt HR het initiatief om ziekteverzuim maandelijks te bespreken met de teamleiders in het caseload overleg. HR ondersteunt hiermee de teamleiders en krijgt zo meer grip op individuele casuïstiek en er ontstaat een leercurve omtrent interventies die helpend zijn om het ziekteverzuim terug te dringen, die vervolgens op het gehele bedrijf kunnen worden toegepast.

Aanbesteding Arbodienst
Voor het jaar 2025 en verder wordt een aanbestedingsprocedure gestart voor een (nieuwe) Arbodienst. Door een projectgroep, met daarin vertegenwoordigers vanuit teamleiders, jobcoaches, KAM, HR en OR, worden specificaties opgesteld waaraan de Arbodienst van de toekomst moet voldoen. Bij het opstellen hiervan wordt vooral gekeken naar de geleerde lessen uit het verleden.

Arbeidsontwikkeling in ontwikkeling

Het team Arbeidsontwikkeling van NLW richt zich samen met opdrachtgevers en hun kandidaten op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Ons doel is om de kansen op de (reguliere) arbeidsmarkt te vergroten en de stap ernaar toe te verkleinen. Daarmee dragen we bij aan een zo volwaardig mogelijke participatie. Dit doen we samen met de kandidaat die gemotiveerd is om het beste uit zichzelf te halen als het gaat om de ontwikkeling van zijn/haar eigen arbeidsvaardigheden.  

Met een gespecialiseerd team van consulenten, jobcoaches en de nauwe samenwerking met teamleiders en werkcoaches zijn we in staat om de kandidaat naar het hoogst haalbare niveau te laten groeien, welke passend is qua mogelijkheden. Na een uitgebreide persoonlijke intake brengen we de behoefte van de klant en kandidaat in beeld en gaan we met de kandidaat aan de slag. 

Voor een ontwikkeling die past bij het vermogen van een medewerker is het essentieel om een duidelijk beeld te hebben van de kandidaat en zijn vaardigheden. 

Wij zijn in staat om binnen een aantal weken een profiel op te stellen van de kandidaat en diens mogelijkheden en ontwikkeling gericht op arbeidsperspectieven. We kunnen naar aanleiding van een doorlopen traject advies uitbrengen naar de kandidaat en diens opdrachtgever. Dit is in het kader van ‘ontdekken en ontplooiing’. Adviezen kunnen bestaan uit: reguliere mogelijkheden, dagbesteding, geen mogelijkheden, tot aan beschut. Dit is geheel afhankelijk het ontwikkelvermogen van de kandidaat. 

Indien de opdrachtgever na het verkrijgen van advies wil investeren in ‘Ontmoeten en Inhuur begeleiding’, kan dit, na overleg, apart worden ingekocht. Op voorwaarde dat het advies dit ondersteunt en het de haalbaarheid op de reguliere arbeidsmarkt verkent. 

De focus om een profiel te kunnen maken ligt op:

Fase 1: OntdekkenBasiswerknemersvaardigheden, de dagstructuur en positieve leerervaringen door inzet leerstations.
Fase 2: OntplooiingWat levert werken op, het aanleren van vakvaardigheden, samenwerken met collega’s, ontwikkelen op persoonlijk en sociaal emotioneel vlak, bouwen aan een positief zelfbeeld en regie nemen over eigen toekomst.

Na het voltooien van een traject waarin de mogelijkheden van de kandidaat goed zijn vastgelegd en het advies is dat hij geschikt is voor regulier werk, bieden wij de mogelijkheid om in opdracht van de opdrachtgever verdere stappen te ondernemen. Dit om samen met de kandidaat passend werk bij een reguliere werkgever te vinden. We kunnen een positieve bijdrage leveren om de kandidaat van uitkering naar een betaalde baan te begeleiden. Op basis van het advies kan de opdrachtgever zelf beslissen welke vervolgstappen zij willen nemen. 

Fase 3: OntmoetenOp zoek naar regulier werk, passend bij de  mogelijkheden van de kandidaat in samenwerking met accountmanager waarbij er vanuit de kandidaat een actieve rol verwacht wordt.
Fase 4: BegeleidingInhuur jobcoach externe werkplek: voor duurzame plaatsing/baanbehoud bij reguliere werkgevers kan begeleiding van een job coach ingekocht worden voor een periode die de opdrachtgever en diens werkgever wenst. 

Diensten NLW

Afgelopen jaar heeft NLW zijn toegevoegde waarde als arbeidsontwikkelbedrijf voor de klant kritisch getoetst. Ter ondersteuning van opdrachtgevers hebben we diverse vormen van dienstverlening in huis:

  • Persoonlijke begeleiding: Een jobcoach en een accountmanager kunnen de kandidaat ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een externe werkgever. Dit houdt in dat zij samen kijken naar de mogelijkheden en interesses van de kandidaat en deze af stemmen op het aanbod van externe werkgevers. Hierin wordt verwacht dat de kandidaat zelf ook actief participeert en meewerkt aan het vinden van passend werk.
  • Jobcoaching: Wanneer een kandidaat (hierna te noemen medewerker) wordt geplaatst bij een externe werkgever, kan een jobcoach worden ingezet. Een jobcoach biedt begeleiding en ondersteuning aan de medewerker bij het wennen aan de nieuwe werkomgeving en om de vereiste vaardigheden voor de functie aan te leren. Bovendien kan de jobcoach de werkgever adviseren en het concept van jobcarving voorstellen, waarbij de medewerker deeltaken van de functie kan uitvoeren
  • Aanpassen van werkplek en/of taken: Het kan zijn dat de medewerker extra ondersteuning nodig heeft op de werkplek, bijvoorbeeld door aanpassingen aan de werkplek of taken. Dit kan worden geregeld door overleg tussen de werkgever, werknemer en eventueel de accountmanager of jobcoach.
  • Jobcarving: Met de werkgever kan gekeken worden of er binnen de functie van de medewerker taken zijn die opgesplitst kunnen worden in specialistische en ongeschoolde/repeterende taken.
  • Trainen van werkgevers: Werkgevers kunnen worden getraind om mensen met een beperking effectief te ondersteunen en te begeleiden op de werkvloer. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld leren hoe zij aanpassingen kunnen doen op de werkvloer, hoe zij effectief kunnen communiceren met de medewerker en hoe zij kunnen omgaan met eventuele problemen.
  • Financiële ondersteuning: Werkgevers kunnen financieel worden ondersteund om mensen met een beperking aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van loonkostensubsidie loonkostenvoordeel en no risk, waarbij de werkgever een subsidie krijgt om het verschil tussen het minimumloon en de productiviteit van de werknemer te compenseren en de verzuim loonkosten door het UWV gecompenseerd te krijgen.